Heading
Mars steunt 14.000 cacaoboeren op weg naar een duurzaam inkomen

Mars kondigt een nieuwe inspanning aan om het inkomen van kleine cacaoboeren te verbeteren. Twee baanbrekende programma's zullen 14.000 boeren in Ivoorkust en Indonesië ondersteunen op weg naar een duurzaam inkomen in de komende acht jaar. 

De programma's zijn ontworpen in samenspraak met cacaoboeren en ontwikkelingspartners en bouwen voort op de lessen die Mars heeft geleerd uit recente inspanningen om de levensomstandigheden van boeren die munt en andere grondstoffen telen te verbeteren . Bevindingen die uit de nieuwe programma’s naar voren komen worden gebruikt om een blauwdruk te maken van interventies die Mars kan opschalen over de hele cacaotoeleveringsketen. 

"Tien jaar geleden decodeerde Mars voor het eerst het genoom van de cacaoplant. Vandaag willen we de code kraken voor een duurzaam levensinkomen voor cacaoboeren, zodat zij en hun families generaties lang kunnen floreren," zegt Barry Parkin, Chief Sustainability and Procurement Officer bij Mars. "Pogingen om de bestaansmiddelen van boeren te verbeteren door middel van noodoplossingen of geïsoleerde kwesties brengen niet de verandering teweeg die nodig is. Boeren weten misschien wel wat er moet gebeuren om hun gewassen en hun levensonderhoud te verbeteren, maar hebben misschien niet de steun van de markt om die veranderingen door te voeren. Met deze nieuwe inspanning verbinden wij ons ertoe deze obstakels weg te nemen, met name het gebrek aan toegang tot financiering en de noodzaak om zich aan te passen aan de klimaatverandering".  

In samenwerking met een netwerk van toonaangevende organisaties - waaronder Fairtrade, het United States Agency for International Development (USAID), Institute for Development Impact (I4DI) en ECOOKIM – begint Mars met wat de grootste inspanning van de sector tot nu toe zou kunnen zijn om de hardnekkige belemmeringen voor cacaoboeren om in hun levensonderhoud te voorzien aan te pakken. 

De meeste cacao wordt verbouwd op kleine familieboerderijen die geringe toegang hebben tot elektriciteit, zuiver water, betrouwbare wegen of kwaliteitsscholen. Deze uitdagingen worden versterkt door de negatieve effecten van de klimaatverandering en aanhoudende  tekortkomingen van de markt, zoals de afsluiting van formele financiële systemen, onderontwikkelde coöperatieve beheersmethoden, onhoudbare prijzen en een gebrek aan alternatieve inkomstenbronnen om de marktvolatiliteit te compenseren. Deze obstakels kunnen cacaoboeren in armoede doen leven, omdat ze niet in staat zijn te investeren in hun bedrijf of het te laten groeien. Ondanks de inspanningen van de sector, is de armoede onder kleine boeren helaas nog niet uitgebannen.  

Het Farmer Income Lab (FIL), een "think-do" tank opgericht door Mars, onderzocht meer dan 1.500 studies over veelvoorkomende interventies om het inkomen van boeren te verhogen. Uit dit onderzoek bleek dat slechts drie interventies het inkomen van boeren met meer dan 50 procent verhoogden en ook op de lange termijn vol te houden waren. Mars zal deze bevindingen toepassen in een nieuwe test-en-leer aanpak om het ondernemerschap van boeren te bevorderen, inkomensstromen te diversifiëren, en de productiviteit te verbeteren om de weerbaarheid van boerderijen te vergroten en inkomens te verhogen, met als doel succesvolle maatregelen op grotere schaal toe te passen.

Mars streeft naar een langdurige systemische impact door middel van programma's die: 

 •  Interventies bundelen om de belemmeringen die een leefbaar inkomen in de weg staan aan te pakken. Denk hierbij aan toegang tot financiële instrumenten (zoals leningen onder de marktprijs en mobiel bankieren), het promoten van agroforesty praktijken gericht op mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering, en inkomsten diversificatie. 
 • Een aanpak op maat om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van boeren, in plaats van een standaardaanpak.  
 • Prioriteit geven aan billijke lange termijn inkoop om financiële zekerheid te bieden.
 • Boerencoöperaties en markttoegang voor cacao en andere agrarische- en niet-agrarische producten versterken.  

Om deze inspanningen verder te onderbouwen, zal Mars gebruik maken van belangrijke lessen uit programma's zoals haar Shubh Mint project, dat ontworpen werd om het inkomen van meer dan 20.000 kleine muntboeren in Uttar Pradesh (India) te verbeteren, Sinds de start heeft dit programma geleid tot een toename van het netto inkomen van meer dan 250% en een vermindering van de productiekosten van meer dan 20%. Het programma omvat interventies zoals het opleiden van boeren in Good Agricultural Practices, het oprichten van vier zelfvoorzienende Farmer Producer Companies en het betrekken van meer dan 8.000 vrouwen via speciale groepen voor vrouwelijke boeren (WFG's) en zelfhulpgroepen (SHG's). 

Mars werkt samen met Fairtrade en anderen om programma’s te ontwikkelen voor boeren met bedrijven van verschillende omvangen en in verschillende omgevingen, contexten en markten, om de specifieke uitdagingen van de boeren aan te pakken met aangepaste combinaties van interventies. Mars wil nieuwe benaderingen ontwikkelen en de bevindingen delen - inclusief wat werkt en wat niet werkt - om de bredere sector te helpen om collectief uitdagingen te overwinnen, oplossingen te te vinden die systemische verandering stimuleren, en een duurzaam pad naar een leefbaar inkomen uit te stippelen.

"Cacaoboeren en hun gezinnen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen door het veranderende klimaat, de slechte kwaliteit van de grond en de langdurig lage prijzen", zegt Michael Gidney, CEO van de Fairtrade Foundation. "Bij Fairtrade geloven we dat alle boeren het inkomen moeten krijgen dat hun harde werk verdient, en we weten dat er nieuwe, op de boer gerichte benaderingen nodig zijn om de wereldwijde toeleveringsketens te transformeren. We zijn dan ook verheugd om samen met Mars een belangrijk nieuw programma te lanceren om West-Afrikaanse boeren te ondersteunen bij het verbeteren van hun levensonderhoud en het opbouwen van een leefbaar inkomen, ongeacht hun startpositie. Dit programma bouwt verder op het engagement van Mars om Fairtrade cacao in te kopen voor enkele van onze favoriete zoete lekkernijen. Door te investeren in het versterken van cacaocoöperaties, de toegang tot financiering te verruimen en boeren te ondersteunen bij het diversifiëren van hun inkomen, hopen we samen een grotere impact te bereiken voor boerengezinnen." 

"Als de voornaamste uitvoerende partner van ACTIVE is het Institute for Development Impact (I4DI) verheugd om met Mars samen te werken om lessen uit de cacaotoeleveringsketens in Ghana en Indonesië in dit project in te brengen”, zegt Azra Kacapor Nurkic, CEO van I4DI.  "Het is onze ambitie om vorm te geven aan de strategische richting van beslissingen over de cacaotoelevering en spelers uit de sector in staat te stellen het ecologische en economische welzijn van boerenfamilies te verbeteren. Via ACTIVE testen Mars en I4DI de beste benaderingen om de cacaoproductiviteit te verhogen, bossen te beschermen en boerenfamilies vandaag een leefbaar inkomen te bieden, en tegelijk een pad uit te stippelen naar een duurzame cacaotoeleveringsketen voor de komende generaties. Als lange-termijn Monitoring Evaluation and Learning (MEL) partner van Mars en haar Farmer Income Lab, heeft I4DI als doel om de meest veelbelovende interventies in ACTIVE te testen, bewijs te verzamelen en op te schalen om het inkomen van boeren te verhogen en de biodiversiteit in Sulawesi te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat ACTIVE de cacao-industrie in Indonesië en daarbuiten voor de komende jaren zal helpen vormgeven."  

LEAP (Livelihood Ecosystem Advancement Program) – Ivoorkust  

Het LEAP-programma, dat voortbouwt op meer dan 10 jaar samenwerking tussen Mars, Fairtrade en ECOOKIM, wil de tekortkomingen van de markt uit het verleden aanpakken en de resultaten voor de boeren blijvend verbeteren. Dit unieke initiatief integreert maatregelen die systemische verandering bevorderen. Het doel is de snelste, meest efficiënte, meest levensvatbare route naar een leefbaar inkomen voor alle cacaoboeren tot stand te brengen. 

 • Samenwerkende partners: Fairtrade, ECOOKIM, Ministerie van Buitenlandse Zaken van Finland
 • Duur: 5 jaar 
 • Bereik: 5.000 boeren  
 • Impact ambitie: Het doel is om meer dan 70% van de deelnemende boeren te helpen een leefbaar inkomen te bereiken in 2030. Dit zou zich vertalen in een inkomensgroei van meer dan 100% voor de meeste deelnemende huishoudens en zou helpen de plattelandseconomie te transformeren om inkomens en economische groei ook buiten het programma te ondersteunen. 
 • Innovatie focus:
  • Segmentatiestrategie voor boeren, bundeling van activiteiten en groeistromen voor een leefbaar inkomen om tegemoet te komen aan unieke behoeften van boeren.
  • Versterking van de coöperatie met meer capaciteit, duurzaamheid van het bedrijf en betere dienstverlening (d.w.z. opleiding/coaching, bestuur, toegang tot inputs, markttoegang) om de leden de steun te bieden die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen.
  • Diversificatie van het gezinsinkomen met zowel activiteiten op als buiten de boerderij, met speciale aandacht voor vrouwelijk ondernemerschap en de ontwikkeling van marktgerelateerde toeleveringsketens.
  • Verruimde toegang tot betaalbare financiering via digitaal bankieren, een doorlopende microfinancieringsfaciliteit en de introductie van dorps- en leningsassociaties.    

ACTIVE (Advancing Cocoa Agroforestry Towards Income, Value & Environmental Sustainability) – Indonesië  
Deze alliantie van samenwerkende partners heeft als doel om cacao agroforestry praktijken te promoten die zowel gericht zijn op mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering, terwijl het levensonderhoud van kleine boeren wordt verbeterd. I4DI, Mars en USAID hebben ACTIVE samen ontworpen met als doel boeren toegang te geven tot geschikte technologieën, marktinfrastructuur en betere financiering. ACTIVE bouwt voort op bewijs dat door Mars en I4DI werd verzameld over een periode van zes jaar en zal naar verwachting boeren en hun families uitrusten met alternatieve bedrijfsmodellen en veelbelovende praktijken naar schaal brengen voor een verbeterde klimaatbestendigheid en huishoudinkomen. 

 • Samenwerkende partners: USAID, I4DI 
 • Duur: 4 jaar  
 • Bereik: 9.000 boeren  
 • Impact ambitie: Verwachte stijging van het inkomen van de deelnemende boeren met maximaal 15% over vier jaar en vermindering met 20% van het aantal deelnemende boeren dat onder de norm voor een leefbaar inkomen leeft. 
 • Innovatie focus: 
  • Boeren uitrusten om schaalbare en wetenschappelijk onderbouwde agroforestry praktijken te implementeren om de biodiversiteit te versterken en de cacaoproductie te verbeteren.
  • Een meer gediversifieerd ecosysteem voor de cacaoteelt faciliteren door levensvatbare gewassen voor de korte en lange termijn aan te bevelen, boeren te helpen kennis en instrumenten te verwerven om deze gediversifieerde gewassen te ondersteunen, en samen te werken met de lokale overheid, handelspartners en de particuliere sector om een markt te faciliteren die alternatieve inkomstenbronnen biedt. 
  • Financiële inclusie te ondersteunen en boeren toegang te bieden tot digitale financiering en gewas verzekeringsoplossingen om de verschuiving naar een gediversifieerd ecosysteem voor de cacaoteelt te helpen financieren.
  • Bijeenroepen van een gediversifieerde groep van belangrijke overheids-, bedrijfs- en landbouwersgroepen om de markt- en regelgevingsvoorwaarden te helpen creëren die nodig zijn voor het welslagen van gediversifieerde ecosystemen voor de cacaoteelt.
  • Implementatie van een door de gemeenschap aangestuurde benaderingen ter bevordering van een duurzame cacaoteelt op zowel sociaal als ecologisch vlak.